ВИЖДАШ ЛИ МЕ? Can you see me?

  

ВИЖДАШ ЛИ МЕ? Can you see me?

  

Confirmation Content

.

.

Labor Trafficking

Трудова експлоатация
LABOR TRAFFICKING

Гледай сега

.

.

Sex Trafficking

Сексуална експлоатация
SEX TRAFFICKING

Гледай сега

.

.

.

Confirmation Content

Трудова експлоатация

Сценарий 1  Град на призраци
 

Labor Trafficking

Scenario 1 CITY OF GHOSTS

.

 

История

Това е историята на двама млади мъже, Росен и Юри, които за пръв път се срещат посред нощ в каросерията на камион близо до гръцката граница. Росен пътува с бус от родния си град в България, за да преследва вълнуващата възможност да работи в чужбина. Юри има предложение за работа като администратор за 600 евро на седмица. Той толкова много се нуждае от тази работа, че оставя баба си и апартамента им в Украйна и пътува два дни с лодка и камион.

Пътуването продължава цяла нощ, докато накрая двамата не пристигат във ферма в Гърция. Нямат представа къде се намират, а непознат мъж взима паспортите им. Младите мъже са принудени да работят от сутрин до вечер на полето, нощем спят на мръсни рогозки в претъпкана с други работници стая. Въпреки изтощението им нямат право на почивка, ако спрат дори за малко биват бити от трафикантите си. Някои от работниците са принудени да използват опасни химикали без предпазна екипировка и никой от тях няма достатъчно пари, за да си купи храна. Юри и Росен не говорят езика, нямат телефони, нямат паспорти и не знаят къде се намират. Как биха могли да избягат?

Юри вижда листовка на Националната гореща линия за борба с трафика на хора в местния магазин. Иска да се обади за помощ, но Росен се страхува, че трафикантите ще ги набият, ако ги хванат. Юри намира телефон и се опитва да се свърже с горещата линия, но трафикантите го хващат още преди да успее да поиска помощ. Бият го жестоко с бухалка след което той изчезва. Росен не може да намери приятеля си и се страхува, че Юри може да е мъртъв. Решава, че трябва да направи всичко възможно, за да получи помощ. Собственикът на магазина позволява на Росен да използва неговия телефон и да се обади на горещата линия. Въпреки че Росен не е сигурен къде се намира, операторът успява да открие фермата. Полицията арестува трафикантите и намира Юри. Той едва ходи, но е жив.

*На българската национална телефонна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100 можете да се обадите от всяка точка на Европа.

.

Признаци

 • Нямат основни познания за езика и обичаите на страната, в която се намират
 • Не са сигурни какъв е адресът на мястото на което работят/нощуват
 • Търсят помощ от непознати, но едновременно с това са плахи и подозрителни
 • Изглеждат уморени, недохранени или дехидратирани с ограничен достъп до баня
 • Имат следи от жестоко насилие
 • Могат да изглеждат едновременно уплашени, ядосани, апатични и/или примирени.
 • Лесно се стряскат и бързо променят настроението си
 • Изтощени са от дългите часове тежка работа
 • Живеят в лоши условия, заедно с много други работници
 • Нямат подходящо работно облекло и екипировка (пр. за работа с химикали)
 • Избягват очен контакт
 • Свободата им е ограничена или напълно отнета
 • Изолирани са и нямат контакти с роднини и приятели
 • Могат да са придружени от контролиращ, който говори от тяхно име
 • Не могат да отговорят на въпроси като "Как се казва Вашият работодател?", "В коя компания работите?", “От къде минахте, за да стигнете дотук?”

.

Story

This scenario depicts two young men, Rossen and Yuri, who first met on the back of a truck near the Greek border in the middle of the night. Rossen had traveled by bus from his family town in Bulgaria to pursue an exciting opportunity to work abroad. Yuri had a job offer to work in administration making €600 a week. He really needed this job, so he left his grandma and their apartment in Ukraine to travel for two days by boat and truck.

They traveled by truck through the night until they arrived at a farm in Greece. They had no idea where they were, and a man took their passports. The men were forced to work from sunrise to sunset on the farm, and slept on dirty mats room in a crowded room with other workers. Although the men were exhausted, the traffickers beat anyone who tried to take a break. The traffickers forced some men to use dangerous chemicals without protective gear and no one had enough money to buy food. Yuri and Rossen did not speak the language, had no phones, no passports, and didn't know where they were. How could they escape?

Yuri saw a flyer for the National Human Trafficking hotline in a shop. He wanted to call them for help, but Rossen was afraid the traffickers would beat them if they got caught. Yuri found a phone and tried to call the hotline, but the traffickers caught him before he could ask for help. They violently beat him with a bat and then he disappeared. Rossen could not find his friend and was afraid Yuri might be dead. He decided he had to do anything he could to get help. A shop owner let Rossen borrow his phone, and he called the hotline. Even though Rossen was not sure where he was, the call specialist located the farm. The police arrested the traffickers and recovered Yuri. He could barely walk, but he was alive.

*The 0800 20 100 Bulgarian National Human Trafficking Hotline can be called from anywhere in Europe.

.

Indicators

 • Lacks a basic understanding of the country’s language and customs
 • Is not sure where they are or the address of where they work/sleep
 • Looks to strangers for help but is also timid and suspicious
 • Appears exhausted, malnourished, and dehydrated, with minimal access to hygiene facilities
 • Signs of physical abuse
 • May appear fearful, angry, apathetic, and/or resigned all at the same time
 • Startles easily or demonstrates mood swings
 • Exhausted from long hours of hard work
 • Lives in crowded, substandard conditions
 • Lacks protective equipment for their work (e.g. protection from chemicals)
 • Avoids eye contact
 • Their freedom is restricted or limited
 • They have no contact with relatives and friends and are isolated
 • May be accompanied by a domineering person who speaks on their behalf
 • Cannot answer questions such as “What is your employer's name?”, “What company do you work for?”, or “What route did you travel to get here?”

.

Confirmation Content

Сексуална експлоатация

Сценарий 2  На брега на морето
 

Sex Trafficking

Scenario 2  THE SEASIDE

.

 

История – 

Тази история е за млада жена на име Симона, която винаги е мечтала да напусне провинцията, в която е израснала и да отиде на морето. Тя има усещането, че е единствената жена, която е толкова бедна, че дори не може да пътува. Вместо да отиде на морето трябва да остане със семейството си и да се грижи за болния си баща. Нейна „приятелка“, който вече работи там й казва, че ако отиде може да печели с хиляди на месец и й предлага да й помогне да си намери работа. Приятелката й изглежда толкова независима и свободна. Звучи като сбъдната мечта.

Когато пристига в морския град, се оказва, че нейният „работодател“ е безмилостен сводник, от когото дори „приятелката” й се страхува. Симона е принудена да прави секс срещу пари. Клиентите на публичния дом са жестоки и я насилват, оставяйки синини по врата й. Тя се опитва да избяга, но никой не иска да й помогне, а трафикантът изпраща своите хора да я намерят, да я набият и да я завлекат обратно в публичния дом. Тя е ядосана и отчаяна, иска да се измъкне, но е твърде ужасена от случилото се, за да се опита да избяга отново. Трафикантът заплашва, че следващия път, когато се опита да избяга ще я убие.

Един от „клиентите“ разпознава Симона, вижда я, когато тя се опитва да избяга и започва да се притеснява за нея. Иска да й помогне, но тя е объркана. Симона започва да му разказва истинската си история, но в един момент се стряска - “Дали това не е някакъв капан? Трафикантът ли го е изпратил? Това някакъв тест ли е? Дали някой подслушва?” Симона толкова много иска да се измъкне, но може ли да се довери на този мъж? Всъщност не може да рискува и го гони навън.

Мъжът вижда достатъчно. Той не знае цялата история, но ясно вижда страха й, затова се обажда на Българската национална телефонна линия за борба с трафика на хора и разказва за публичния дом. Операторът на горещата линия веднага се свързва с полицията. Трафикантите са арестувани, а Симона е отведена на безопасно място.

.

Признаци – 

 • Белези от физическо насилие
 • Отчаяно търсят помощ от непознати
 • Не познават заобикалящата ги среда и не са от района
 • Могат да се държат така, сякаш нямат нужда от помощ ако наблизо е контролиращият ги
 • Облеклото им е неподходящо за сезона
 • Изглеждат уморени, недохранени или дехидратирани
 • Може да изглеждат едновременно гневни, недоверчиви или плахи, лесно изпадат в паника
 • Изолирани са и свободата им е ограничена, нямат контакти с роднини и приятели
 • Липсват им вещи от първа необходимост като пари, лични документи/паспорт и мобилен телефон
 • Често са придружавани от лице, което ги контролира и говори от тяхно име
 • Могат да треперят, когато са наблюдавани от доминиращ възрастен
 • Избягват очен контакт
 • Изтощени са от дългите работни часове през нощта
 • Може да проявяват импулсивност, рязка смяна на настроението или отбранително отношение*

*Това може да е в резултат на насилствена употреба на наркотици с цел по-голяма издръжливост при обслужване на “клиенти” или доброволно с цел справяне с психологическите травми от преживянот

.

Story – 

This scenario depicts a young woman, Simona, who had always dreamed of leaving the countryside where she grew up to visit the seaside. She felt like the only woman who was too poor to travel there and instead stayed with her family to care for her sick father. Her ‘friend’ who was already working at the seaside told her that she could earn thousands of Lev a month working there and offered to help her get a job there too. Her friend seemed so independent and free. It sounded like a dream come true.

But when she arrived at the seaside town, her ‘employer’ was a violent pimp, and even her ‘friend’ seemed afraid of him. They forced her to have sex with men for money. The brothel customers were violent and would strangle her, leaving bruises on her neck. She ran away once, but no one would help her, and the trafficker sent his people to beat her and drag her back to the brothel. She’s so angry and desperate to get out, but too terrified to try running away again. He said he would kill her the next time she tried to escape.

One ‘customer’ recognized Simona. He had seen her when she tried to run away and was concerned. He seemed to want to help her, but she was confused. She started telling him the truth but then got scared. Was this a trick? Did her trafficker send him? Was she being tested? Was someone listening in? Simona wanted any way out but could she trust this man? She couldn’t take the risk and kicked him out.

The man saw enough. He didn’t know the whole story, but he could tell she was afraid and so he called the Bulgarian National Human Trafficking Hotline and reported the brothel. The hotline call specialist immediately contacted the police. Upon arrival at the brothel, the police arrested the traffickers and led Simona to safety.

.

Indicators

 • Signs of physical abuse
 • Expresses desperation for help from strangers
 • Is unfamiliar with their surroundings and not from the area
 • May act as though they don't need help if they fear the controller is listening
 • Clothing is inappropriate for the season
 • Appears tired, malnourished, or dehydrated
 • May appear angry, quick to panic, suspicious, and/or timid all at the same time
 • Restricted freedom with no apparent contact with relatives and friends
 • Lacks basic necessities like money, ID/passport, or a cell phone
 • Often accompanied by a person who appears controlling and speaks on their behalf
 • May tremble when watched by a domineering adult
 • Avoids eye contact
 • Exhausted from working long hours at night
 • May show impulsivity, sudden mood swings, or a defensive attitude*

*This may be the result of forced drug misuse for the purpose of “greater resilience” when being forced to have sex with “clients” or voluntarily use to cope with the psychological trauma of the abuse 

.

Confirmation Content


   

Mодерното робство съществува.

Ако се усъмниш в такова, обади се!

MODERN DAY SLAVERY EXISTS.

IF YOU SUSPECT IT, REPORT IT.

Confirmation Content

Относно

  
Трафикът на хора е най- бързо разрастващото се глобално престъпление, което засяга всички континенти и икономическите структури в света. Случва се в индустрии, с които взаимодействаме всеки ден.


Целта на “Виждаш ли ме?” е да образова и въоръжи обществото с нужните средства да разпознава трафика на хора в съответната държава и регион, и хората да докладват подозрителните ситуации. Колкото повече подадени сигнали има, толкова по- успешно биват идентифицирани жертвите.

Виждаш ли ме? съществува, за да ни информира за милионите мъже, жени, деца, които към момента се намират в капана на робството по цял свят. Партнирайки си с правоохранителните органи, неправителствените организации, правителствата, бизнесите, нашата цел е да приведем тази осведоменост в действие. Проверете сценариите по- горе, за да разберете повече, като изгледате видеото. 

  

About

HUMAN TRAFFICKING IS THE FASTEST GROWING GLOBAL CRIME AFFECTING EVERY CONTINENT AND ECONOMIC STRUCTURE IN THE WORLD. IT IS HAPPENING IN INDUSTRIES THAT WE INTERACT WITH DAILY.

 

The purpose of Can You See Me? is to educate and equip the general public to recognize how human trafficking may present itself in a specific country and region and to report suspicious situations. An increase in reports will lead to an increase in victim identification.

Can You See Me? exists to bring awareness to the millions of men, women, and children who are currently trapped in slavery across the world. By partnering with law enforcement, governments, businesses, and NGOs, our goal is to turn awareness into action. Click the scenarios above to find out more information and to watch the PSA videos.

   

Confirmation Content

Помогни ни да разкажем.
Help us spread the word.

Наръчници

Confirmation Content

Наръчник за социални мрежи

Използвай социалните мрежи, за да разпространиш борбата ни. Не се притеснявай, не трябва да теглиш никакво приложение. Ние сме те услеснили, като можеш съвсем сам да споделяш от телефона си. Само задръж пръста си на снимката, която искаш да използваш и я запази в папката Галерия. После копирай и постави текста директно. Може да използваш образците по- долу, или просто напиши свой.
Благодарим ти за подкрепата на “Виждаш ли ме?


Надписи

  
1. Има милиони роби по света в наши дни. Аз подкрепям @A21, защото заедно, ти и аз, можем да направим нещо, за да променим това. Ако се усъмниш, обади се. A21.org/CanYouSeeMe #CanYouSeeMe #A21

2. Робството съществува и в наши дни. Ако подозираш такова, подай сигнал. Разбери как на @A21 or visit A21.org/CanYouSeeMe. #CanYouSeeMe #A21

3. Партнирам си с @А21 + #CanYouSeeMe, за да информирам хората за съвременното робство. Заедно можем да увеличим откриването, докладването и спасяването на жертви. Ако се усъмниш за подобен случай, подай сигнал: A21.org/CanYouSeeMe #A21

4. Робството все още съществува в съвременния свят. Ти и аз имаме истинска възможност да променим това. @А21 реализира #CanYouSeeMe, глобална кампания, която ни запознава с отличителните знаци на трафика на хора и как да докладваме съмнителни ситуации. Със споделените ни усилия, можем да заличим робството в наши дни. A21.org/CanYouSeeMe #A21

 

Плакати    
  

Признаци    
  

.

.

Social Media Kit

USE SOCIAL MEDIA TO SPREAD THE WORD. DON'T WORRY, YOU DON'T HAVE TO DOWNLOAD ANYTHING. WE'VE EQUIPPED YOU TO BE ABLE TO POST DIRECTLY FROM YOUR PHONE. JUST HOLD DOWN YOUR FINGER ON THE PHOTO YOU WANT TO USE AND SAVE IT TO YOUR PHOTOS FOLDER. THEN COPY AND PASTE THE TEXT DIRECTLY. YOU CAN USE THE SAMPLE CAPTIONS BELOW, OR FEEL FREE TO WRITE YOUR OWN.
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT OF CAN YOU SEE ME?


Captions

  
1. There are millions of slaves in the world today. I’m standing with @A21 because together, you and I can do something about it. If you suspect it, report it. A21.org/CanYouSeeMe #CanYouSeeMe #A21

2. Modern-day slavery still exists. If you suspect it, report it. Learn how through @A21 or visit A21.org/CanYouSeeMe. #CanYouSeeMe #A21

3. I’m partnering with @A21 + #CanYouSeeMe to raise awareness for modern-day slavery. Together, we can see an increase in identification, reporting, and rescues. If you suspect it, report it: A21.org/CanYouSeeMe #A21

4. Slavery is still happening in our world today. But you and I actually have the power to change that. @A21 has launched #CanYouSeeMe, a global campaign that equips us to recognize indicators of human trafficking and to report any suspicions. With the steps we take together, we can see slavery abolished in our lifetime. A21.org/CanYouSeeMe #A21

 

Labor Trafficking Bulgaria

.

.

Labor Trafficking Bulgaria

.

.

Sex Trafficking Bulgaria

.

.

Labor Trafficking Bulgaria

.

.

.

Posters    
  

Indicator Sheets    
  

.

Confirmation Content

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА А21 ИЛИ НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА,
ПОСЕТИ: A21.org/Bulgaria или пиши на info.bg@a21.org.

Ако подозираш такъв-обади се на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора +0800 20 100

.

FOR MORE INFORMATION ON A21 OR HUMAN TRAFFICKING IN BULGARIA,
VISIT A21.org/Bulgaria OR EMAIL info.bg@a21.org.

To report a suspected case, contact the National Human Trafficking Hotline at: +0800 20 100

Confirmation Content